Duurzame inzetbaarheid curciaal

Mobiliteit , Werkgelegenheid

Met het oog op de vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is duurzame inzetbaarheid een belangrijk maatschappelijk thema. Zeker in de sector zorg en welzijn, waar de vergrijzing bovengemiddeld sterk aanwezig is en de werkomstandigheden fysiek en mentaal zwaar zijn. Nu en in de toekomst zijn gezonde, gemotiveerde werknemers nodig die competent en productief werk kunnen verrichten. Duurzame inzetbaarheid maakt hierdoor inmiddels onlosmakelijk deel uit van een goed strategisch arbeidsmarktbeleid.

Aandeel 50+ in zorg en welzijn stijgt

Om een goed beeld te krijgen van de regionale arbeidsmarktcijfers in zorg en welzijn leveren werkgevers aangesloten bij Care2Care ieder jaar anoniem personeelsdata aan. Care2Care verwerkt deze gegevens in een zogeheten Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK). Door cijfers en trends te vertalen naar beleid, kunnen trends en ontwikkelingen tijdig worden opgemerkt. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de leeftijdssamenstelling in de in- en uitstroom in de regio Rijn Gouwe. Onderstaande tabel geeft de leeftijdssamenstelling weer in zorg en WJK (welzijn & maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang) over het jaar 2017.

Duidelijk is te zien dat ondanks de stijging van het aantal toetreders (groene lijn) ook het aantal uittreders (rode lijn) sinds vorig jaar fors is gestegen. In 2017 kregen 9.764 mensen een baan in de zorg. Daartegen verlieten 7.370 mensen de sector.

Uit de cijfers is een relatief hoge uitstroom van personeel zichtbaar. Aanvullend onderzoek laat zien dat dit met name in de jongere leeftijdscategorieën speelt. Aandacht voor een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit is dan ook wenselijk voor zowel organisaties als individuele werknemers. Enerzijds is het vanuit organisatorisch oogpunt belangrijk om te weten waarom werknemers vertrekken. Anderzijds zorgt een beleid gericht op mobiliteit ervoor dat medewerkers actief en vitaal blijven, ontwikkelingsmogelijkheden en meer regie over hun eigen loopbaan hebben. Medewerkers verbreden hun kennis en ervaring waardoor hun veranderingsbereidheid toeneemt.